JMA0024

Ungdom

DSC_0215Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) grundades 1929 och är en Frivillig Försvarsorganisation som utbildar motorcykelförare åt Försvarsmakten (MC-Ordonnanser).

Vi har en bred ungdomsverksamhet där vi utbildar ungdomar för att tidigt ge dem en bra värdegrund och ett gott trafiksäkert uppträdande. Huvuddelen av ungdomarna fortsätter inom organisationen och vidareutbildar sig – på så sätt har vi säkerställt den långsiktiga rekryteringen för FMCK och FM.

Under sommaren 2015 har FMCK genomfört flera centrala ungdomskurser och Ungdomsledarutbildning med riksintag. För information om vad kurserna innehåll finns att se ”Ungdomsutbildning” i menyn ”Ungdom”.  Kursdatum för 2016 års kurser finns under utbildning i programmet

För att kunna delta vid utbildningar inom FMCK krävs ett medlemskap i en FMCK Kår (ca pris 300kr/år). Alla kursanmälningar sker genom kårens regi, som vidarebefordrar ansökan till FMCK Kansli i Skövde.

Om du fyller 15år senast våren 2016 och vill skaffa ett AM-körkort och sedan vidareutbilda dig till Mopedordonnans hos FMCK, gör så här:

 1. Leta upp din närmaste Kår.
 2. Kontakta din kår och säg att du vill bli medlem, och att du vill ansöka till UK1 (eller UK2 om du redan har AM-körkort vid datum för kursstart).
 3. Din Kår hjälper dig med din medlemsansökan och därefter din kursansökan.
 4. När du har genomfört UK1 och/eller UK2 är du berättigad till företräde om du ansöker till UK3.

Ungdomsutbildning

Kursdatum centrala utbildningar 2017

 • Ungdomskurs 1 (UK 1) v.29-30, 15/7-28/7, Karlsborg (Kråks Skjutfält)
 • Ungdomskurs 2 (UK 2) v.29-30, 15/7-28/7, Karlsborg (Kråks Skjutfält)
 • Ungdomskurs 3 (UK 3) v.26-28, 28/6-14/7, Skövde

Anmälan

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser. Ifylld blankett hanteras av din kår.
OBS!!! Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!

FMCK Ungdom Utbildningsstege

UstegRev6

Frivilliga Motorcykelkårens utbildningsstege för ungdomar består idag av 3 st kurser: UK1, UK2 samt UK3. Efter ungdomskurserna finns möjlighet till vidareutbildning mot Ungdomsledare och MC-Ordonnans, vilket du kan läsa mer om under flikarna Ungdom-Ungdomsledarutbildning resp Utbildning.

Ungdomar som är medlemmar i en annan Frivillig Försvarsorganisation än FMCK (Bilkåren, FvRF, FRO, Sjövärnskåren etc), har rätt att ansöka till FMCKs centrala ungdomsutbildningar utan att inneha medlemskap i FMCK.

OBS!! UK1, UK2 samt UK3 bedrivs under militära former. Det innebär att eleven kommer att bära uniform och lära sig militärt uppträdande. Kurserna bedrivs i ett mycket högt tempo, så vi önskar att Ni tänker igenom beslutet att delta samt förbereder er mentalt på ett högt inlärningstempo under militära former. Samtliga av våra kurser följer Försvarsmaktens värdegrund samt likabehandligsplan.

Kårverksamhet

I många utav våra FMCK Kårer runt om i landet pågår lokal ungdomsverksamhet.
Några exempel på ungdomsaktiviteter på din kår kan vara mopedutbildning AM körkort eller Förarbevis, manöverträning, avrostningar, första hjälpen, orientering, mopedtouring, tävling och mycket mer. Tag kontakt med den Ungdomsansvariga i din lokala kårstyrelse, alternativt kårchefen.

Centrala Ungdomskurser

UK1 – Ungdomskurs steg 1

UK1Övergripande mål

Elev skall efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort AM enligt Tranportstyrelsens föreskrifter. Elev skall efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK eller Bilkåren och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Avsedd för

Ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK.
 • Påvisat intresse för FMCK samt Försvarsmakten.
 • Elev skall vara minst 15år fyllda vid datum för kunskapsprov vilket sker under kursen.
 • Elev skall inneha körkortstillstånd för AM körkort vars giltighetstid skall täcka kursdatumen.
 • Elev skall innan kursstart genomgått teoretisk körkortsutbildning AM och till kursledningen kunna redovisa intyg på godkänt diagnostiskt körkortsprov för AM-körkort, vilket kan förskaffas genom exempelvis trafikskola. Vissa trafikskolor erbjuder onlinetest t ex på korkort.nu
 • Elev skall vara informerad om FMCK:s verksamhet och organisation av sin kår.

OBS!! Glöm ej att bifoga kopia på körkortstillstånd för AM samt ett intyg på ett godkänt diagnostiskt teoriprov med kursanmälan.

UK2 – Ungdomskurs steg 2

UK2Övergripande mål

Elev skall efter genomförd utbildning ha goda kunskaper i motorcykelordonnansens uppgifter. Elev skall efter genomförd utbildning satt personligt mål att vidareutbilda sig inom FMCK och Försvarsmaktens ungdomsverksamhet.

Avsedd för

Ungdomar med intresse för FMCK och Försvarsmakten.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK.
 • Påvisat intresse för FMCK och Försvarsmakten.
 • Minst 15 år fyllda vid datum för kursstart.
 • Inneha AM-körkort.
 • Vara informerad om FMCKs verksamhet och organisation av sin kår.

OBS!! Glöm ej att bifoga fotokopia på AM-körkort i din kursanmälan.

UK3 – Ungdomskurs steg 3

UK3Övergripande mål

Elev skall efter genomförd utbildning ha grundlagd färdighet och kunskap som krävs för körkort klass A1 enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Utbildningen leder fram till körkort för mc, klass A1.

Avsedd för

Ungdomar som har genomgått ungdomskurs steg 1 och/eller steg 2.

Krav för tillträde

 • Medlemskap i FMCK
 • Vara minst 16 år fyllda vid datum för Kunskapsprov för A1-körkort
 • Giltigt körkortstillstånd A1-körkort för kurstiden
 • Innan kursstart ha genomgått teoretisk körkortsutbildning A1 och till kursledningen kunna redovisa intyg på godkänt diagnostiskt körkortsprov för A1-körkort, vilket kan förskaffas genom exempelvis trafikskola. Vissa trafikskolor erbjuder onlinetest t ex på korkort.nu
 • Eleven kommer att genomföra teoretiskt kunskapstest för körkortsteori A1 vid utbildningens början för att säkerhetsställa att eleven har tillräckliga förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen
 • Inneha god färdighet att köra manuellt växlad moped eller MC.

OBS!! Glöm ej att bifoga körkortstillstånd för A1 samt komplettera med ett intyg på ett godkänt diagnostiskt teoriprov till kursanmälan.

Ungdomskursledarutbildning

Målgruppen för kursen är de personer som efter kursen kommer verka som ungdomsledare och ungdomsansvariga på kårnivå.

OBS!!! Ungdomsledarutbildningen är avsedd för vuxna och äldre ungdomar som har goda förutsättningar och egenskaper för att verka som ledare i den lokala ungdomsverksamheten.

Mål

Kursen avser att:

 • Ge grundläggande kunskap om bestämmelser och anvisningar som reglerar verksamheten.
 • Ge ledarskapsutbildning/ledarrollen.
 • Ge kännedom om grunder för rekrytering och information, planering och samverkan, ekonomiska bestämmelser och bidragsformer, utbildning, försvarskunskap, trafiksäkerhet.
 • Efter genomgången kurs kunna verka som ungdomsledare lokalt och regionalt

Genomförande

 • Kursen genomförs som centralkurs, 20 elever, 3 instruktörer
 • Kursens längd uppgår till 40 timmar fördelat på 5 dagar

Fodringar för tillträde

 • Vara medlem, intresserad av ungdomsverksamhet och minst 18 år
 • Bedömas mycket lämplig att verka som ungdomsledare och vara en god förebild

Kursdatum centrala utbildningen 2016

Inget datum satt ännu

Anmälan

Anmälan till FMCKs centrala ungdomsutbildningar sker genom blankett Kursanmälan FMCK Ungdomskurser. Ifylld blankett hanteras av din kår.

OBS!!! Kursansökan måste tillstyrkas (skrivas under) av din kår!

Antagna elever kommer tillsändas antagningsbesked med all information som eleven behöver inför kursen avseende resa till och från kurs etc.

Ungdomskurs terränghjuling

För ytterligare information och anmälan, se bilkaren.se eller klicka här.